Persberichten 2007

Persbericht november 2007

Het OP bestuur had, op verzoek van het PVH met het oog op een op te richten “kattenkoepel”, een statutenwijzingsvoorstel gedaan. De nieuwe statuten boden de mogelijkheid aan alle kattenorganisaties zich bij het OP aan te sluiten. De Kattenwerkgroep van het PVH heeft besloten om met eigen en andere statuten de kattenkoepel op te gaan richten.

Op basis daarvan heeft het OP besloten om het wijzigingsvoorstel, wat nog niet bij een notaris gepasseerd is (tijdelijk) in de kast te leggen. De oude statuten zijn derhalve nog van kracht.

De directeur van de PVH, Paul Overgaauw, heeft een verzoek om subsidie voor een groot onderzoek naar Zoönosen bij hond en kat ingediend bij het OP. Daar dit onderzoek in het belang is van de gezondheid, heeft het OP een donatie gedaan van € 2.000,– Hiermee gaf het OP de eerste donatie voor dit internationale onderzoek. In onderstaand stuk geeft Paul Overgauw een samenvatting van het onderzoek. De website is inmiddels in de lucht www.overlegplatform.nl

Het OP heeft op 20 juni de heer Ed Gubbels en Janneke Scholten uitgenodigd om een lezing te geven over de mogelijkheden die GCS (Genetic Counselling Services) kan bieden bij het in kaart brengen van alle erfelijke ziekten bij raskatten. GCS is een onafhankelijk bedrijf.

GCS heeft een grote ervaring hiermee opgedaan in de kynologie. Er werd een duidelijke demonstratie gegeven over het in kaart brengen van alle gegevens. Het OP heeft besloten om in een 2de overleg met GCS verder informatie in te winnen.

Voorwaarde voor gedegen onderzoek met betrekking tot de gezondheid van katten is dat de katten geïdentificeerd en geregistreerd zijn. Het OP hechtte altijd al groot belang aan het chippen van zoveel mogelijk katten. Daar helaas voorlopig het chippen niet wettelijk verplicht zal worden voor raskatten gaat het OP door met nieuwe wegen te zoeken om het chippen aantrekkelijker te maken. Daarbij dient te worden aangemerkt dat twee leden van het OP, Felikat en Mundikat, per 1 januari 2007 reeds een verplichte chipregistratie voor fokkatten binnen hun verenigingen hebben ingevoerd.

Cathrienke Brandt, secretaris OP

  

“Risico’s op zoönosen door fysiek contact met hond en kat.”

Zoönosen zijn infecties bij de mens die door dieren worden overgebracht. De laatste jaren zijn zoönosen steeds vaker in het nieuws. Voorbeelden zijn de vogelgriep, SARS (ernstige longziekte), MRSA (resistente ziekenhuisbacterie), kattenkrabziekte en de ziekte van Lyme   Vaak spelen landbouwhuisdieren of trekvogels daarbij een rol. Over gezelschapsdieren wordt  alleen iets geschreven als het gaat om de risico’s van huisdieren voor bijvoorbeeld Aids-patiënten. Toch zijn er een diverse infecties bekend bij honden en katten die ook een risico kunnen vormen voor de mens. In veel gevallen hebben de dieren daar geen last van en worden ze niet of nauwelijks ziek. Dit kan een reden zijn waarom ze relatief weinig in de belangstelling staan.

Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit is, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven en het Institute for Risk Assessment, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, een onderzoek gestart om te inventariseren  hoeveel gezonde huishonden en –katten een infectie met zich meedragen die op de mens kan overgaan. Daarbij is tevens gekeken naar de rol die fysieke contacten daarbij spelen. Hierbij kan gedacht worden aan het knuffelen met, in het gezicht laten likken door en het in bed nemen van huisdieren. De gedachte is dat door te nauwe contacten en/of onvoldoende hygiëne infecties van dieren makkelijker kunnen overgaan naar de mens. Met de verkregen resultaten uit het onderzoek wordt verwacht dat een beter beeld kan worden verkregen van de mens- dierrelatie en het risico daarbij op een zoönose.

De resultaten zullen in verschillende artikelen eerst worden gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en vervolgens als overzichtsartikelen in Nederlandse tijdschriften. Het Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy (OP) en de Vereniging kattenzorg Den Haag hebben een zeer gewaardeerde financiële ondersteuning gegeven voor het onderzoek en zullen op de hoogte worden gehouden van de resultaten.                                                                                                          

 

Persbericht  Maart 2007

Nieuwe stichtingstatuten

De ontwikkelingen op het bestuurlijke vlak zijn ook in het tweede halfjaar van 2006 en de eerste maanden van 2007 doorgegaan. De afkalving van het OP heeft zich doorgezet. Neocat, NKU-Sara en de NVvK hebben inmiddels ook hun lidmaatschap van het OP opgezegd. De overgebleven verenigingen zijn nu de NRKV, NKFV, ECF, Mundikat en Felikat. Deze verenigingen zien nog steeds heil in de oorspronkelijke doelstellingen van het OP en een goede besteding van de liggende subsidiegelden. Het OP is nog steeds het enige overlegorgaan voor raskattenverenigingen, waarbinnen door zowel de Fife verenigingen als de onafhankelijke verenigingen samen specifiek over gezondheidszaken wordt gesproken. Aangezien de doestellingen van het OP voor een deel overlappend zijn met die van de Stichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit is het OP verzocht een statutenwijziging aan te nemen, waardoor het OP toegankelijk zou worden voor andere organisaties dan alleen de raskattenverenigingen, zodat het ‘nieuwe OP’ de rol zou kunnen gaan vervullen als een van de vijf koepels binnen het PVH, namelijk de kattenkoepel.

Deze statutenwijziging is, met in acht neming van de zeer belemmerende regels voor het wijzigen van statuten, op 8 maart 2007 met algemene stemmen aangenomen. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor andere organisaties om lid te worden van het OP, zodat aan de voorwaarden van het PVH is voldaan en de nieuwe stichting OP de rol van kattenkoepel kan gaan vervullen.

De belangrijkste aanpassingen zijn als volgt:

–                      De statuten zijn nu zodanig gewijzigd dat het aanpassen van de statuten sneller en efficiënter kan plaatsvinden dan in de oude statuten was geregeld. De stichting kan op die manier slagvaardiger optreden bij veranderingen.

–                      Het ‘oude OP’ blijft als onderdeel binnen de nieuwe stichting in tact. Het overleg tussen de raskattenverenigingen blijft als een apart overleg binnen de stichting overeind. Het zittende bestuur van het ‘oude OP’ is overgegaan naar het bestuur van het ‘nieuwe OP’. In de statuten is echter voorzien in het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter en de mogelijkheid voor het aanstellen van een ambtelijk secretaris en/of penningmeester.

–                      Het vermogen van het OP blijft gereserveerd voor de doelstellingen, waarvoor destijds de subsidies zijn verleend. Dit zal in de toekomst dus besteed gaan worden aan zaken die rechtstreeks te maken hebben met de gezondheid van katten.

–                      Het ‘nieuwe OP’ staat open voor alle organisaties en deze kunnen via een overlegstructuur en voorstellen met betrekking tot de totale kattenpopulatie in Nederland invloed uitoefenen op de besluitvorming van de stichting.

De kosten van het lidmaatschap van het OP worden zo laag mogelijk gehouden, om een zo breed mogelijke organisatie te worden. Indien de nieuwe stichting OP inderdaad de kattenkoepel gaat vormen binnen het PVH, zijn de kosten aanvankelijk hoger dan de opbrengsten uit de ledenbijdragen. Er is door het huidige bestuur van de nieuwe stichting voor gekozen eventueel in de opstartfase in te teren op het eigen vermogen om de doestellingen van de stichting te realiseren, namelijk een breed en makkelijk toegankelijk overlegplatform te vormen voor alle bij de kattenpopulatie in Nederland betrokken organisaties.

Bestuur nieuwe stichting

Door het aannemen van de statutenwijziging zijn alle bestuursleden van het ‘oude OP’ overgegaan naar het bestuur van de nieuwe stichting. Binnen de nieuwe stichting is echter sprake van een onafhankelijk voorzitter. Daarom is de voorzitter van het ‘oude OP’, de heer Timo Kainiainen, niet meer de voorzitter van de nieuwe stichting. De rollen van de inmiddels gekozen en ingeschreven penningmeester en secretaris zullen voorlopig door de huidige functionarissen worden uitgevoerd.

Activiteiten

Ondanks alle bestuurlijke perikelen heeft het OP ook nog tijd gevonden voor het bespreken van zaken met betrekking tot de gezondheid van katten.

In het kader van het chippen van katten wordt informatie verzameld om te komen tot een aantal mogelijkheden om fokkers en eigenaren van (ras)katten tegen acceptabele kosten hun dier(en) te laten chippen. Het chippen op shows, dat inmiddels door een aantal verenigingen wordt gedaan, is slechts één van de mogelijkheden. Er wordt tevens gedacht aan chipdagen, te organiseren via de dierenartsen en belangenorganisaties van dierenartsen. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot ‘çhipteams’ die op locatie katten chippen.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is te komen tot een landelijke overlegdag, waarbij het doel is te komen tot afspraken over het centraal vastleggen en verzamelen van gegevens over ziektes en erfelijke aandoeningen ten behoeve van bijvoorbeeld onderzoek. Op deze dag zullen naast de kattenverenigingen ook zoveel mogelijk relevante organisaties uitgenodigd worden. Het registreren van deze gegevens kan dan tevens in combinatie worden gezien met het chippen van katten.

Er wordt een begin gemaakt met het opzetten van een website voor het OP. Uiteraard zullen hierop alle relevante stukken en rapporten gepubliceerd worden, alsmede belangrijke en nuttige links.

Andries v.d Baars, secretaris OP