Persberichten 1998

Persberichten 1998

Gezamenlijk persbericht van alle in het Overleg Platform participerende verenigingen.

Opgesteld n.a.v. de vergadering van 31 augustus 1998

Op 18 augustus is er een kennismakingsgesprek geweest van de nieuwe OP-voorzitter, mevr. Paula v.d. Wijngaart, en mevr. Laetitia Kuypers van LNV.

Tijdens dat gesprek bleek dat de Raad voor Dierenaangelegenheden nog niet klaar is met het vaststellen van hun standpunt t.a.v. de inmiddels welbekende lijst.

LNV is voornemens een systeem voor identificatie en registratie van fokdieren van bedrijfsmatige fokkers aan te leggen. Deze fokkers dienen zichzelf aan te melden, waardoor de verantwoordelijkheid bij deze individuele leden blijft. Het doel van deze registratie is dierstromen boven water te krijgen, controlemogelijkheden uit te voeren op b.v. vaccinaties, nest-frequenties, registratie, etc. Registratie zal via een databank moeten gebeuren waarbij “chippen” verplicht zal zijn.

Peter Gerrits zal gevraagd worden als voorzitter te gaan fungeren van een commissie van advies en bijstand. Deze commissie zal het OP-bestuur gaan adviseren in alle zaken betreffende wet- en regelgeving en de consequenties en acties die daaruit voortvloeien.

De commissie zal “bemensd” gaan worden door deskundigen uit de verschillende verenigingen. Ook is het mogelijk expertise “van buitenaf” aan te trekken, waarbij evenwel goed het kostenaspect in de gaten moet worden gehouden.

Gezamenlijk persbericht van alle in het Overleg Platform participerende verenigingen.

Opgesteld n.a.v. de vergadering van 14 oktober 1998

De deelnemende verenigingen wijst iedereen er nogmaals op dat inbreng van individuele fokkers/liefhebbers tijdens de OP-vergaderingen alleen mogelijk is als dit geschiedt via het bestuur van de vereniging waar men lid is.

Tijdens de volgende vergadering zullen vertegenwoordigers van zowel de RDA (Raad voor Dierenaangelegenheden) als LNV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) aanwezig zijn om uitleg te geven omtrent hun standpunt ten aanzien van het RDA-rapport.

De adviesgroep van het OP coördineert voortaan eventuele onderzoeken naar gezondheids- en welzijnsproblematiek bij raskatten.

 

Het OP heeft positief beslist over het voorstel van de NKFV een boekje samen te stellen met als titel “Wie mooi moet zijn…………..Standpunten binnen de Nederlandse Catfancy ten aanzien van de verschillende erfelijke kenmerken, zoals die op de RDA-lijst voorkomen”

De redactie zal gevormd worden door Peter Gerrits en Arie van Harselaar. Beide redacteuren kunnen zich desgewenst door anderen laten bijstaan.

Verschillende auteurs zullen worden uitgenodigd artikelen te schrijven.

Ieder artikel mag maximaal twee kantjes A-4 beslaan. De inhoud van de artikelen moet wetenschappelijk onderbouwd zijn, bijv. d.m.v. literatuuronderzoek. De deadline voor het aanleveren van artikelen is 31 januari 1999. Het totale boekje moet uiterlijk 31 maart 1999 gereed zijn.

Vrijwillige aansluiting bij de nieuwe identificatie en registratie van LNV wordt op dit moment door het OP niet nuttig geacht. Wel zullen er voorstellen aan LNV worden gedaan over de inrichting van de nieuwe database zodat er, wanneer het OP zich in de toekomst eventueel wel zal aansluiten, in ieder geval een nuttige database bestaat.

Het OP zal een commissie gaan samenstellen die, in overleg met LNV en de RDA de plannen van aanpak zal gaan opstellen. Iedere vereniging wordt verzocht deskundigen te zoeken die in deze commissie zitting willen nemen.

In de december-nummers van de verschillende verenigingsbladen zal de lijst van adressen gepubliceerd worden waar katten gescand kunnen worden op PKD. Desgewenst kan iedere vereniging deze lijst vergezeld laten gaan van een adviserende tekst.

LIEFHEBBERS EN FOKKERS VAN DEVON REXEN OPGELET!!

In Amerika is een onderzoek gestart door dr. Leslie Lyons, van het National Cancer Institute te Frederick, Maryland, betreffende de erfelijke aandoening myopathie  (spasticiteit) bij Devon Rexen. Het doel van dit onderzoek is het gen te vinden dat myopathie veroorzaakt. Als dr. Lyons er in slaagt dit gen te vinden, dan kan er een DNA-test ontwikkeld worden. Dit zou betekenen dat u als Devon Rex fokker voortaan uw katten eerst op myopathie kan laten testen, voordat u met hen gaat fokken. Als ELKE Devon Rex fokker zijn fokdieren eerst laat testen op myopathie (en er vervolgens ook naar handelt) dan zullen we ertoe in staat zijn deze erfelijke aandoening (nagenoeg) uit te roeien.

Omdat er op dit moment nog geen myopathie-test voorhanden is, worden alle Devon Rex fokkers geadviseerd om uitsluitend te fokken met Devon Rexen die geen drager zijn van het recessieve gen voor myopathie.

Inmiddels doen verschillende landen aan het myopathie onderzoek mee; Nederland ook. In Nederland is het de Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy (OP) die het onderzoek coördineert. Het O.P. heeft voor dit doel van dr Leslie Lyons subsidie ontvangen. Bij het O.P. zijn alle Nederlandse Kattenverenigingen aangesloten. Een van de belangrijkste doelstellingen van het O.P. is het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van katten. Mw A. Nieuweboer en mw Y.E.W. Lankhaar-Heuzen werken beide, in opdracht van het O.P., aan het myopathie onderzoek mee.

Er is nu ook voor u de mogelijkheid om aan dit grootschalige onderzoek mee te doen, in het belang van uw katten. De procedure is simpel, voor uw kat nagenoeg pijnloos en geheel GRATIS!!

ALLE gegevens zullen VERTROUWELIJK worden behandeld.

Aan het onderzoek kunnen in principe alle Devon Rexen meedoen. DOE MEE, het is een kleine moeite, geheel gratis en tevens kunt u op deze wijze uw steentje bijdragen aan het voorkomen van veel leed bij Devon Rexen en hun ‘baasjes’!

Als u meer over dit onderzoek wilt weten, kunt u contact opnemen met:

mw Yolanda Lankhaar-Heuzen,

Hella Haasseplantsoen 6,

2343 KR  OEGSTGEEST

tel. 071-5 17 61 56

Zij kan u  uitgebreid informeren en zal u graag de complete schriftelijke informatie over dit onderzoek toezenden, alsmede het speciale formulier dat u nodig heeft als u mee wilt doen.

Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met

mw A. Nieuweboer

Prinses Mariannelaan 37

2275 BA Voorburg

tel. 070-38 63 45

Zij is verantwoordelijk voor de verder afhandeling van uw deelname aan het onderzoek.

Voor een betrouwbare controle van katten op PKD (Policystic Kidney Disease) met behulp van echografie is het van belang dat het onderzoek wordt gedaan door dierenartsen die zich uitsluitend of vrijwel uitsluitend bezig houden met diagnostische beeldvorming, een zeer ruime ervaring hebben met echografische diagnostiek, en over kwalitatief hoogwaardige echografische apparatuur beschikken.

Voor echografisch onderzoek van katten ten behoeve van controle op PKD kunt u, onder kantooruren, telefonisch een afspraak maken bij één van de hieronder vermelde veterinair radiologen.

UTRECHT

Drs. J.W. Garretsen en Mevr. Drs. M. Vink-Nooteboom

Specialistische Dierenkliniek Utrecht

WilHelminapark 47

3581 NL Utrecht

030-2513510

 

UTRECHT

Dr. G. Voorhout en mevr. S.A.E.B. Borofka, Dr. Med. Vet.

Vakgroep Radiologie, Faculteit der Diergeneeskunde,

Yalelaan 10

3584 CM Utrecht, de Uithof

030-2531113

VOORSCHOTEN

Mevr. Drs. I. Tiemessen

Kliniek de Keerhoeve

Leidseweg 229

2253 JA Voorschoten

0651180181

 

WAGENINGEN

Drs. J.W. Garretsen en mevr. Drs. M. Vink-Nooteboom

Veterinair Specialistisch Centrum De Wagenrenk

Keijenbergseweg 18

6705 BN Wageningen

0317-419120

Na 1 januari 1999 zal de lijst met 1 of meer adressen worden uitgebreid.

Gezamenlijk persbericht van alle in het OP participerende verenigingenPRIVATE

Opgesteld n.a.v. de vergadering van 25 november 1998

Tijdens deze vergadering was de RDA aanwezig om onze op- en aanmerkingen t.a.v. de RDA-lijst aan te horen en met ons daarover van gedachten te wisselen.

Tevens was mevr. Ir. L.A.M.Kuijpers namens het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij aanwezig.

Tijdens de vergadering is de RDA-lijst punt-voor-punt besproken en door het OP becommentarieerd. Het OP heeft haar standpunten, zoals verwoord in de OP-notitie “Fokken wat doen wij er zelf aan” verduidelijkt en toegelicht.

De RDA heeft tijdens de discussie haar standpunten, zoals zij die heeft neergelegd in haar notitie “Fokken met recreatiedieren” verduidelijkt en toegelicht.

Het resultaat was een vruchtbare bespreking. Er is door RDA en ministerie goed geluisterd naar de argumenten van het OP.

Duidelijk werd echter dat er, op onderdelen, forse verschillen van inzicht bestaan tussen OP en RDA, bijvoorbeeld t.a.v. de vererving van de witte vachtkleur (RDA: recessief, OP: dominant)

Op andere onderdelen bleek het mogelijk om nader tot elkaar te komen. Bijv. De RDA zal gaan overwegen om de term “Leukemie” te veranderen in “erfelijke gevoeligheid voor virusziekten”

De RDA zegde eveneens toe om, op verzoek van het OP, te overwegen de volgende gezondheidsbedreigende problemen aan de lijst toe te voegen:

Myopathie

Heup Dysplasie

Hartproblemen

Open gehemelte

Ectropion/Entropion

Epilepsie

Predispositie voor tumorvorming

Het ministerie zegde, bij monde van mw. Kuijpers, toe, zowel de notitie van de RDA als de OP-notitie “Fokken wat doen wij er zelf aan” bij de opstelling van beleidsstukken.

Het ministerie nodigde het OP verder uit tot een “verdieping” van de OP-notitie “fokken wat doen wij er zelf aan”, in met als bedoeling dat die notitie mede gebruikt zou kunnen worden bij het opstellen van de plannen van aanpak.

Mevr. Kuijpers zegde voorts toe het OP tijdens de commentaarronde te betrekken in de plannen van aanpak.

n.b. Het OP dankt mw. Mimy Sluiter hartelijk voor haar schriftelijke bijdrage aan deze discussie-bijeenkomst