Persberichten 2003

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 23-01-2003

Plan van Aanpak ‘uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten’.

Conform de afspraak met LNV is medio november vorig jaar een aanvulling op het rapport, met een gedetailleerder behandelingsplan, ingediend. Met brief van 15 januari 2003 is van het Ministerie bericht ontvangen van de definitieve beschikking, inhoudende dat het volledige subsidiebedrag voor dit project aan het OP is toegekend.

Het OP is de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij erkentelijk voor de financiële bijdrage aan het onderzoek. Het OP is tevens blij met de erkenning die daaruit spreekt voor de verantwoordelijkheid die de cat fancy voor de eigen sector neemt.

OP-Commissie Gezondheid & Welzijn

Bestuurslid, mevrouw H. Wintershoven, is benoemd tot voorzitter van deze commissie ter stimulering van de voortgang in de onderhanden werkzaamheden en ter verkorting van de lijn tussen het (voltallige) bestuur en de commissie.

Evaluatiegroep HKB 1999

Het OP is door de Directie Landbouw van LNV uitgenodigd deel te nemen in de Evaluatiegroep HKB 1999.

Voorheen was dit de Werkgroep Implementatie HKB, waarin zitting hadden diverse organisaties, zoals de KNMvD, de Dierenbescherming, Dibevo en de vereniging van kennelhouders. De (nieuwe) Raad van Beheer alsmede de Stichting OP Nederlandse Cat Fancy zijn hieraan nu toegevoegd. Namens het OP worden afgevaardigd mevrouw C. Brandt en de heer H. Alstede.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 27-03-2003

Plan van Aanpak ‘uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten’.

Het rapport d.d. 30-01-2002 inclusief aanvulling d.d. 16-11-2002 zal tot één compleet document voor publicatie aan geïnteresseerden worden samengesteld. Leden worden in de gelegenheid gesteld dit via de eigen vereniging aan te vragen, aangezien de aangesloten verenigingen alle zelf verantwoordelijk zijn voor de wijze van communicatie met de eigen leden.

Het OP hoopt dat het rapport op een brede belangstelling mag rekenen.

De eventuele response, met name op de voorgestelde maatregelen, kan op dezelfde wijze teruggekoppeld worden voor weer verdere behandeling in de toekomst binnen het OP.

Evaluatiegroep Honden- en Kattenbesluit 1999

Verenigingen zijn reeds vanaf de inwerkingtreding op 1 april 2002 door diverse leden benaderd om via het OP vragen en opmerkingen in den lande te coördineren, en die te bespreken met LNV.

Bijvoorbeeld: Voor het bedrijfsmatig fokken van katten wordt in de toelichting op het Besluit als richtsnoer genoemd: circa 6 nesten per jaar, of een aantal van circa 20 kittens per jaar. In samenhang met de ‘interpretatie’ die zegt dat deze aantallen lager kunnen zijn en dat bij controle primair wordt uitgegaan van de tekst in het Besluit, heeft dit geleid tot veel onduidelijkheid. Bij leden die voor nadere informatie te rade zijn gegaan bij de Helpdesk van IPC Plant.Dier en nog lagere aantallen als uitleg kregen, leidde dit tot onbegrip en protest.

De moeilijkheid is dat de leden van de bij het OP aangesloten verenigingen in meerderheid het fokken van raskatten als hobby hebben en zich al helemaal niet kunnen identificeren met ‘fokken’ als bedrijf.

Gezien ook het grote verschil tussen het fokken en houden van honden en dat van katten is het lastig het Besluit voor honden en katten gelijktijdig te reguleren en op dezelfde wijze te interpreteren.

Nu het OP door de Directie Landbouw van LNV is uitgenodigd deel te nemen in de Evaluatiegroep HKB ‘ 99 zal deze gelegenheid benut worden om een heldere en rechtvaardige toepassing van dit Besluit voor de cat fancy te bewerkstelligen.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 30-06-2003

Bestuurswisseling

Bij Saint Pro Cat is mevrouw C.J. Verhoef de heer A.F.A. v.d. Wel opgevolgd als voorzitter.

De heer V.d. Wel, bestuurslid van het OP sinds 1998, wordt dank gezegd voor zijn actieve bijdrage.

Oproep aan leden van verenigingen die ernstig zieke patiënten willen bezoeken, mét kat

Mevrouw P. v.d. Wijngaart is door een ziekenhuis in Amsterdam benaderd met de vraag of katteneigenaren met kat zouden willen meewerken aan het bezoeken van langdurig en/of ernstig zieke patiënten.

Om de bereidheid en haalbaarheid van een dergelijk initiatief, in Amsterdam en tevens in het hele land, te onderzoeken worden geïnteresseerden opgeroepen zich bij haar te melden via e-mail president@mundikat.nl, per fax 010-4794578 of per post aan het adres Vegastraat 101, 3077 BV Rotterdam.

Financieel Jaarverslag 2002

De boekhouding is in orde bevonden en op advies van de kascommissie worden de penningmeester en het bestuur décharge verleend.

Evaluatiegroep Honden- en Kattenbesluit 1999

Wegens de inzet van de medewerkers op het Ministerie van LNV bij de vogelpest is de bijeenkomst van april uitgesteld tot na de zomer.

Plan van Aanpak ‘uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten’ d.d. 30-01-2002 (inclusief aanvulling d.d. 16-11-2002)

Nadat in de twee voorgaande vergaderingen van dit jaar er nog is gebrainstormd over de implementatie; heeft het OP zich in deze vergadering ten doel gesteld een besluit te nemen over hoe het daadwerkelijk verder wil gaan om de voorgestelde maatregelen in te voeren.

De verwachting is dat LNV na enige tijd wel met het OP zal willen evalueren hoe ver het daarmee gevorderd is.

Met de inbreng van de expertise van de coördinator van het Plan van Aanpak, de heer B. Lankhaar, en adviseur en tevens oud-voorzitter van het OP, de heer dr P.O. Gerrits, werd na een goede discussie en afweging van factoren voor het welslagen, besloten om aan alle aangesloten verenigingen een bevestiging te vragen waarin zij zich bereid verklaren daadwerkelijk te zullen meewerken.

Vanzelfsprekend hopen wij van harte dat de leden het belang van zelfregulering inzien en het bestuur van hun vereniging niet in de steek laten.

Maar, met een soort vrijblijvend lidmaatschap van veel praten maar niets doen komen en willen we niet verder.

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 13-10-2003

Namens de NPV gaat mevrouw R. Tol mevrouw H. Wintershoven opvolgen. Het OP zegt mevrouw Wintershoven dank voor haar jarenlange actieve bijdrage.

Evaluatiegroep Honden- en Kattenbesluit 1999

Wegens de inzet van de medewerkers op het Ministerie van LNV bij de vogelpest is de bijeenkomst van april uitgesteld tot na de zomer. Er is nog geen voorstel voor een nieuwe datum ontvangen.

Plan van Aanpak ‘uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten’ d.d. 30-01-2002 (inclusief aanvulling d.d. 16-11-2002)

Voorstel voor een implementatie in fasen.

Er zal een Commissie getracht worden te formeren met de opdracht een reëel voorstel met tijdsplan uit te werken. Als uitgangspunt dient gehanteerd te worden het stellen van prioriteiten in onderwerpen, in die waarover het eerst consensus bestaat, vervolgens die waarin in een volgende fase betrekkelijk eenvoudig overeenstemming bereikt zal kunnen worden, en zo voort. Tegelijkertijd wordt verzocht om een onderzoek te starten naar de voorwaarden voor de andere onderwerpen die minder eenvoudig te hanteren zijn.

Beoogd wordt een implementatieplan per onderwerp, waarbij zo veel mogelijk parallel een traject uitgezet wordt voor een volgend onderwerp.

Bij voorbaat is duidelijk dat niet alle genoemde onderwerpen gelijktijdig aangepakt kunnen worden, noch dat de implementatie in tijd waarschijnlijk kan samenvallen.

Vanwege de voorziene complexiteit en de totale looptijd wenst de voltallige vergadering constant terugkoppeling over de voortgang alsmede op de zorgvuldigheid van de te maken afwegingen.

De procedures op de zorgvuldigheid dienen te voorzien in overleg met (individuele) verenigingen, rasclubs of groepen van fokkers van een betreffend ras. Halverwege het traject of daaromtrent wil het OP dan een hoorzitting beleggen om door middel van uitleg en discussie de acceptatie van een voorgestelde maatregel te bevorderen.

In de volgende vergadering zal gerapporteerd worden of wij erin geslaagd zijn een zodanige commissie van vrijwilligers te formeren die een dergelijk project wil trekken.

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 27-11-2003

Nieuwe bestuursleden

Als nieuwe bestuursleden zijn voorgedragen, door de NLKV mevrouw J. Geelen en door de NVvK de heer K. Poot. Hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel zal z.s.m. geschieden.

Evaluatiegroep Honden- en Kattenbesluit 1999

Er is geen andere voortgang dan de brief van Minister Veerman d.d. 20 oktober 2003 aan de Tweede Kamer. Wat er daarna in de Tweede Kamer omtrent het HKB 1999 is behandeld hebben wij ook uit de krant. De Minister zegt in zijn brief zich te willen blijven inzetten voor het dierenwelzijn, met een beroep op de Gezondheid- en welzijnswet. Met de maatregel het HKB ‘ 99 in te trekken was de Tweede Kamer het niet eens. De Minister lijkt bereid het HKB ‘ 99 te willen handhaven als er een effectieve en goedkopere manier te vinden is voor de administratieve rompslomp. Als mogelijkheid wordt daarbij gedacht aan ‘uitbesteden’ bij de Dierenbescherming.

Als OP maken wij ons bezorgd over de mogelijkheid dat het HKB ‘ 99 alsnog afgeschaft wordt. De reden voor het OP om zitting te nemen in de Evaluatiegroep was immers te streven naar verbetering op sommige onderdelen.

Als de administratie en controle door LNV uit handen zal worden gegeven, aan welke instantie dan? En met welke waarborgen ten aanzien van de zorgvuldigheid? En krijgen wij daarbij inspraak of zeggenschap?

We wachten af, maar onderzoeken intussen wel enkele initiatieven voor acties.

Fasenplan Implementatie Plan van Aanpak

Er zijn enkele mensen bereid gevonden zitting te nemen in de Commissie die voorstellen zal doen voor een stapsgewijze invoering van de in het Plan genoemde maatregelen. Dit zijn: mevrouw J. Boertien, mevrouw R. Tol en de heer H. Alstede, met ondersteuning van de heer dr P. Gerrits. Een afspraak voor de eerste, oriënterende bijeenkomst is direct na de installatie van de commissie in de vergadering al gemaakt.

De werkwijze voorziet in raadpleging van verenigingen, rasclubs, fokkers, e.d. Het OP doet dan ook een beroep op een actieve en effectieve medewerking van diegenen die daarvoor benaderd worden, op het moment dat enig onderwerp aan de orde is. Aan het eind van een traject zal de voorgestelde maatregel nog eens in het openbaar, via een hoorzitting of iets dergelijks, worden uitgelegd en/of toegelicht. Ruim van te voren zal bekend worden gemaakt wanneer en waar, en krijgt iedereeen nog een keer de gelegenheid voor commentaar.

Mooi en Gezond, kan dat samen gaan?

De vergadering werd besloten met een gastcollege met deze titel door de adviseur van het OP, de heer Gerrits. Enkele keren per jaar geeft hij deze lezing aan studenten Diergeneeskunde om de specifieke organisatievorm van de cat fancy en het bijzondere van raskatten als gezelschapsdieren te belichten.

Niet dat wij aan het antwoord “ja, dat kan samen gaan” twijfelen, maar het is toch wel van belang dat iemand aanstaande dierenartsen informeert over het bestaan van onze organisatie en de inspanningen die onze leden voor hun katten over hebben.