Persberichten 2001

Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy

A.M.W. Moolenaar, 2e secretaris O.P.

PERSBERICHT  BESTUURSVERGADERING O.P.  15-01-2001

Werkzaamheden

De bestuursleden van het O.P. zijn druk bezig met het voorbereiden van diverse projecten. De volgende vergadering zal geheel gewijd zijn een statutenwijziging. De Gezondheid- en Welzijnscommissie is bezig aan een uitbereiding van het veterinair beleid. Daarnaast zijn er de stukken over Identificatie & Registratie, en over een Veterinair Meldpunt in de gezelschapsdierensector die aandacht behoeven.

Wachten

Het basisgedeelte van het veterinair beleid wacht op de goedkeuring van de Algemene Ledenvergaderingen van de bij het O.P. aangesloten verenigingen.

Het stappenplan t.a.v. de Plannen van Aanpak wacht op bericht van het Ministerie van L.N.V.

Herhaling

Leden van kattenverenigingen worden nogmaals verzocht om correspondentie aan het O.P. in te dienen via het bestuur van de kattenvereniging waarvan zij lid zijn. Dit bestuur zal nagaan of behandeling van de brief valt binnen de doelstellingen van het O.P. en, indien nodig, de brief doorsturen naar het O.P.

Het O.P. heeft ten doel:

 1. Het voeren met overleg met en het geven van advies aan Ministeries, Departementen en andere instanties, namens de bij de stichting aangesloten verenigingen met betrekking tot wet en regelgeving die de Nederlandse Cat Fancy aangaat.
 2. Het ontwikkelen en uitdragen van beleid op het gebied van gezondheid en welzijn van katten in het algemeen en raskatten in het bijzonder
 3. Het stimuleren en laten uitvoeren van onderzoek naar de gezondheid en welzijn van katten in de ruimste zin van het woord.

Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy

Mevr. A.M.W. Moolenaar Tonnekeshei 7 5508 CA Veldhoven tel./fax: 040-2543199
tonnekes@iaehv.nl

PERSBERICHT N.A.V. DE VERGADERING VAN 26-03-2001    

Plan van Aanpak

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft het OP een subsidie toegezegd voor het maken van een Plan van Aanpak. Op deze manier krijgen de Nederlandse kattenverenigingen, verenigd binnen het OP, de mogelijkheid om zelf aan te geven wat de beste manieren zijn om ongewenste erfelijke aandoeningen bij (ras) katten te reduceren.

Een commissie vanuit het OP heeft de eerste fase van dit project al vrijwel afgerond.

Voor de volgende fase is het nog mogelijk om aanvullende informatie over problematiek aangaande erfelijke afwijkingen bij katten (met name afwijkingen genoemd op de RDA-lijst) te sturen naar het OP. Deze informatie kan dan nog meegenomen worden in de besluitvorming.

De commissie heeft contact gezocht met de Raad van Beheer (kynologie) die werkt aan een Plan van Aanpak voor de (ras)honden. Door middel van onderling contact zal geprobeerd worden om, daar waar mogelijk, de beide beleidsplannen op elkaar af te stemmen.

Diergericht ketenontwerp

Een afvaardiging van het OP was op uitnodiging aanwezig bij een bijeenkomst van een project met als doel een onderzoek naar hoe voedselketens die het dierbelang (dierwelzijn) centraal stellen er uit (moeten) zien in het jaar 2040. Binnen dit project (grotendeels gericht op landbouwdieren) wordt de kat gezien als referentiepunt.

Het belang van de aanwezigheid van de Cat Fancy bij dit project ligt duidelijk bij de opdrachtgever. Een frequente deelname aan dit project is, mede gezien de beperkte financiële middelen die het OP ter beschikking heeft, niet haalbaar.

Veterinair Meldpunt

Het ministerie van LNV heeft het startsein gegeven voor de oprichting van een veterinair meldpunt. Voorlopig zal dit meldpunt gericht zijn op (erfelijke) afwijkingen bij honden. Meewerkende dierenartsen sturen de diagnose, gekoppeld aan het chip- of tatoeagenummer, naar een centraal meldpunt.

De doelstelling van het meldpunt is o.a. dat, nadat de meldingen gekoppeld zijn aan stamboekgegevens, er duidelijk in kaart kan worden gebracht welke afwijkingen veel voorkomen, of de afwijkingen erfelijk zijn en in hoeverre die afwijkingen gerelateerd zijn aan een bepaald ras (variëteit).

Binnen het meldpunt is ruimte voor het registreren van katten. Voorwaarde is echter dat de katten geïdentificeerd moeten zijn. Voor zolang algehele identificatie nog niet gebruikelijk is binnen de Cat Fancy beperkt het meldpunt zich tot de honden.
Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy

Mevr. A.M.W. Moolenaar Tonnekeshei 7 5508 CA Veldhoven tel./fax: 040-2543199
tonnekes@iaehv.nl

PERSBERICHT N.A.V. DE VERGADERING VAN 23-04-2001    

Plan van Aanpak

De Commissie Plannen van Aanpak van de Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy heeft het commentaar op de maatregelen genoemd in het R.D.A. rapport afgerond. In de laatste fase van dit onderdeel heeft de commissie gebruik gemaakt van de expertise van enkele gespecialiseerde en geïnteresseerde fokkers, zodat ook in dit stuk de mening van de achterban vertegenwoordigd is. Na goedkeuring van het O.P. zal deze eerste fase van het project ‘Plannen van Aanpak’ aangeboden worden aan het ministerie van L.N.V.

De volgende fase van het project zal bestaan uit een voorlichtend stuk over erfelijkheid, onderzoeksmethodes en fokbeleid. Daarna worden o.a. de afwijkingen genoemd in de RDA-lijst getoetst aan het opgestelde fokbeleid.

In het door het O.P. uitgegeven boek ‘Mooi én Gezond…….’ staat deze RDA-lijst en het commentaar hierop van het O.P. Dit boek is begin 1999 samengesteld. Eenieder die meent dat er door recent onderzoek nieuwe inzichten ten aanzien van bepaalde (erfelijke) afwijkingen bij de kat zijn ontstaan, wordt verzocht een kopie van betreffend onderzoek te sturen naar de commissie (Tonnekeshei 7, 5508 CA Veldhoven), zodat de commissie deze nieuwe gegevens mee kan nemen in het opstellen van de Plannen van Aanpak.

De commissie heeft contact gehad met de Raad van Beheer. Zij zijn bezig met het maken van de Plannen van Aanpak voor de kynologie. Er is de afspraak gemaakt dat we contact zullen houden om, daar waar mogelijk, eenduidig te zijn in het aanpakken van erfelijke afwijkingen.

Welzijnfonds

Het O.P. heeft een fonds opgericht om gelden te werven voor projecten die zich richten op onderzoek naar (erfelijke) afwijkingen bij katten. Het eerste project waar geld voor ingezameld wordt is het amylodoise-project van dhr. van Oost. Diverse bedrijven zullen aangeschreven worden. Particulieren die dit project financieel willen steunen kunnen hun bijdrage storten op bankrekeningnummer 397637284, Welzijnfonds O.P., Zwijndrecht. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere projecten gesteund zullen gaan worden. Daarom is het belangrijk dat u bij uw donatie vermeldt voor welk project uw bijdrage bedoeld is
Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy

Mevr. A.M.W. Moolenaar Tonnekeshei 7 5508 CA Veldhoven tel./fax: 040-2543199
tonnekes@iaehv.nl

PERSBERICHT  VERGADERING 07 – 06 en 25-06-2001

DE HILT, EEMNES

Statutenwijziging

Het belangrijkste agendapunt op de vergadering van 25-06 was de statutenwijziging. Een belangrijke wijziging in de nieuwe Statuten is de zittingstermijn van de Dagelijks Bestuursleden. Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen ten aanzien van nieuw toetredende verenigingen, maar ook regels om verenigingen uit de Stichting te zetten opgenomen.

Helaas konden de nieuwe Statuten nog niet aangenomen worden. Er zal op korte termijn een nieuwe vergadering uitgeschreven worden.

Plannen van Aanpak

Op 07-06 werd een extra vergadering ingelast ten behoeve van de Plannen van Aanpak. De commissie had conform het door LNV goedgekeurde projectplan het eerste deel van fase twee afgerond (commentaar op de maatregelen genoemd in het RDA-rapport). De vergadering besloot om dit rapport niet te verzenden naar LNV maar te verwerken in een ander O.P.-stuk.

De Commissie Plannen van Aanpak heeft op 22-06 een bijeenkomst gehad en naar aanleiding van commentaar van het O.P. een nieuw raamwerk gemaakt inzake het opstellen van Plannen van Aanpak. Dit raamwerk is ter goedkeuring verzonden aan alle bij de Stichting aangesloten verenigingen.

voorgesteld RAAMWERK PLANNEN VAN AANPAK (raamwerk 220601)

INLEIDING PLANNEN VAN AANPAK:

–          Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren

artikel 55

–          R.D.A.-groslijst

–          OP-stukken

fokken wat doen we er zelf aan, boek ‘Mooi én Gezond…….’

PLAN VAN AANPAK

–          Opdracht L.N.V.

–          samenstelling commissie

PLAN VAN AANPAK O.P.:

–          Doel

–          Onderverdeling           A. erfelijke rasoverstijgende kenmerken

 1. erfelijke rasgebonden kenmerken
 2. schadelijke raskenmerken

–          Aandoeningen die in aanmerking komen voor aanpak

A1 Polycystic Kidney Disease (P.K.D.)

A2 Leukistische doofheid

A3 Amyloïdose

A4 Progressieve retina atrofie (P.R.A.)

A5 Hypertrofische Cardiomyopathie (H.C.M.)

A6 Cerebellaire ataxie

A7 Erfelijke gevoeligheid voor virusinfecties

B1 Abnormale disproportionele dwerggroei (Munchkin)

B2 Vouwoor (Scottisch/Highland Fold)

B3 Staartloosheid (Manx, Bobtail)

B4 Haarloosheid (Sphynx)

C1 Branchycefalie

C2 Kaakmisvormingen

AANPAK PER KENMERK:

Beschrijving kenmerk

Literatuur

Voorkomen

Genetische component

Participerende gremia

Plan van Aanpak

BIJLAGEN

 1. Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren
 2. Nederlandse Cat Fancy
 3. Genetica, genetisch onderzoek en populatieonderzoek
 4. Gezondheid en onderzoeksmethodes
 5. Schadelijke raskenmerken
 6. Identificatie & registratie (I&R) en certificatie
 7. Verklarende woordenlijst

Momenteel is de commissie bezig met de aandoeningen die in aanmerking komen voor aanpak. Individuele belanghebbende hebben, middels diverse oproepen in alle verenigingsbladen, geruime tijd de mogelijkheid gehad om onderbouwd commentaar op de aandoeningen van de ‘groslijst’ te geven. Helaas is hier weinig gebruik van gemaakt.

Voor de O.P.-vergadering van 3 september moeten de uitgewerkte Plannen aanwezig zijn bij alle bij de Stichting aangesloten verenigingen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de bijlagen tegen die tijd ook gereed zijn. Het wachten is dan nog op eventuele wijzigingen die doorgevoerd moeten worden naar aanleiding van commentaar van de bij het O.P. aangesloten verenigingen.

De commissie heeft van het O.P.een mandaat om:

–          informeel overleg met EC-LNV te mogen voeren om hen op de hoogte te houden van de vooruitgang in het project.

–          zich door derden zo goed mogelijk te laten informeren voordat er stukken naar het O.P. gaan.                                                                                                                                         

Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy

KvK Amsterdam nr. H 303869

 

SECRETARIAAT:

Inge van Aalsburg-Kobes  Struikstuk 62  8162 JN Epe tel. 0578-613004  e-mail H.van.Aalsburg@icu.nl (post)girorekening St. OP: 7633028

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 03-09-2001

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

Na ampel beraad is er door het bestuur van het OP, bestaande uit de voorzitters van alle bij het OP aangesloten verenigingen, een nieuwe commissie samengesteld, met als opdracht het Plan van Aanpak overeenkomstig het besluit van het OP-bestuur en na overleg met de subsidiegever, het Ministerie van LNV, verder uit te werken. Dit op basis van een door de heer B. Lankhaar gemaakt projectplan waarin de reeds aangeleverde informatie en documentatie van de commissie in de oude samenstelling zal worden verwerkt.

Aan het adres van mevrouw P. Faber, mevrouw A. Moolenaar en de heer P. Gerrits wordt grote erkentelijkheid uitgesproken voor hun bijdrage. De heer H. Alstede zal samen met de nieuwbenoemde projectbegeleider, de heer B. Lankhaar, en de nieuwbenoemde leden mevrouw J. Boertien en mevrouw A. van West aan de slag gaan om het rapport binnen de gestelde termijn te voltooien.

Gezien de voortgang die met name de heer Alstede de afgelopen weken heeft gemaakt, heeft het bestuur er vertrouwen in dat dit zal lukken.

Veterinair beleid OP

Het ‘basisgedeelte’ van het Gezondheids- en Welzijnsreglement OP (versie 1.1., d.d. 19-03-2001) is aan alle verenigingen toegezonden met het verzoek dit in hun algemene ledenvergaderingen aan de orde te stellen. Een inventarisatie van de reacties leert dat het door het OP geformuleerde minimumbeleid met overgrote meerderheid is aangenomen ofwel wordt onderschreven (afhankelijk van de reeds bestaande interne regelgeving per vereniging). Gedane suggesties voor verbeteringen en/of uitbreidingen zullen door de Commissie G&W van het OP verwerkt worden in de nog uit te werken bijlagen en – later – in een herziene versie.

Tevens is de verenigingen verzocht de meningen te peilen over een bijdrage van leden/fokkers aan het OP-Welzijnsfonds, ter stimulering van medisch/wetenschappelijk onderzoek. De suggestie was een toeslag te heffen op uit te geven stambomen, van f 2,50. De reacties uit de ledenvergaderingen bleken zeer verschillend. Wel bleek er – door alle verenigingen heen -grote sympathie voor het idee.

Gezien het grote belang voor de Cat-Fancy om het Welzijnsfonds te steunen zal een  nadere uitleg gegeven worden waarom het toch zo noodzakelijk is dat alle fokkers/eigenaren een bijdrage leveren.

Chippen

Over de elektronische chip als identificatiemiddel van de kat is een discussiestuk geproduceerd, waarover in de volgende vergadering zal worden gebrainstormd.

De belangrijkste drijfveer om tot registratie d.m.v. chippen over te gaan, is het op een betrouwbare en financieel haalbare wijze te komen tot verbetering van de gezondheid en het welzijn van de (ras-)kat, zonder dat de privacy van eigenaar en/of fokker in het geding is.                                                                                                                                                                                           

Stichting Overleg Platform van de Nederlandse Cat Fancy

KvK Amsterdam nr. H 303869

SECRETARIAAT:

Inge van Aalsburg-Kobes  Struikstuk 62  8162 JN Epe tel. 0578-613004  e-mail H.van.Aalsburg@icu.nl (post)girorekening St. OP: 7633028

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 22-10-2001

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

De (nieuwe) Commissie Plan van Aanpak is onder leiding van de projectbegeleider voortvarend aan de slag gegaan, waardoor er reeds 12 van de 14 erfelijke aandoeningen beschreven zijn.

Het concept-plan wordt op 29 oktober a.s. besproken met de betrokken ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Ondertussen werken de commissieleden door aan de laatste paar hoofdstukken, terwijl de OP-leden de ontvangen teksten screenen op eventuele onvolkomenheden.

Aftreden 2e secretaris

Mevrouw A. Moolenaar heeft laten weten, bij gebrek aan tijd, de functie van 2e secretaris neer te moeten leggen. Zij blijft – uiteraard – wel als bestuurslid namens de NKFV betrokken bij het OP.

Jammer dat het dagelijks bestuur het voortaan zonder haar uiterst bekwame inbreng moet doen, maar met begrip voor de door haar genoemde argumenten wordt het ontslag aanvaard.

Enquete Flat Chested Kitten Syndrome

Van de Faculteit Diergeneeskunde is bericht ontvangen dat een studente onderzoek doet naar deze aandoening. Het verzoek aan leden van de verenigingen om mee te werken door een vragenformulier in te vullen en op te sturen, zal doorgegeven worden via de verenigingsbladen.

OP-Commissie Gezondheid & Welzijn

De Commissie doet een oproep voor de uitbreiding met een lid dat de protocollen verder wil helpen uitwerken. Door capaciteitsgebrek vorderen de werkzaamheden gestaag, maar langzaam.

Willen geïnteresserden zich aanmelden via het bestuur van de eigen vereniging?