persberichten 2006

mei 2006

Het bestuur van het OP is bij elkaar gekomen en er is besloten dat de Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy blijft bestaan.

De bestuursleden zullen zich gaan beraden over de koers die het OP gaat nemen, nu de functie van overlegorgaan met het ministerie van LNV is verdwenen. Deze functie ligt nu bij het Platform Verantwoord Huisdierenbezit in Barneveld.

Eén vereniging heeft het lidmaatschap van het OP beëindigd, dit is de Nederlandse Langhaarkatten Vereniging (NLKV).

Op dit moment nemen 10 verenigingen deel aan het OP:

ECF – bestuurslid mw. I. Zegers

Felikat – bestuurlid dhr. T. Kanniainen

Mundikat – bestuurslid mw. P. van de Wijngaart

Neocat – bestuurslid mw. S. de Boer

NKFV – bestuurslid dhr. A. van der Baars

NKU-SARA – bestuurslid dhr. A Reijtenbagh

NPV – bestuurslid en penningmeester dhr. H. Rip

NRKV – bestuurslid mw. C. Brandt

NVvK – bestuurslid mw. M. den Braver

SAINT pro Cat – bestuurslid en secretaris mw. C. Verhoef

augustus 2006

Persbericht

In het eerste halfjaar van 2006 is het OP op bestuurlijk vlak in ruw vaarwater gekomen. Door het uitblijven van concrete resultaten heeft het bestuur van de NLKV besloten uit het OP te treden. Een voorstel op de vergadering van 2 februari 2006 om het OP op te heffen heeft het niet gehaald, omdat een aantal verenigingen wel degelijk nog mogelijkheden zagen om het OP “nieuw leven in te blazen”. Dit is aanleiding geweest voor het dagelijks bestuur om af te treden en ruimte te maken voor een nieuw dagelijks bestuur om de kar te trekken. Dit is tevens de aanleiding geweest voor Saint pro Cat om als vereniging uit het OP te treden. Er is inmiddels een nieuwe voorzitter gekozen, een tijdelijk secretaris heeft zich aangediend en er lopen verzoeken en voordrachten voor een nieuwe penningmeester en een nieuwe definitieve secretaris. Voorlopig zijn de taken verdeeld onder de nog zittende bestuursleden.

Er is besloten om voortvarend te werk te gaan en nieuwe ontwikkeling ten aanzien van het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) dienen zich aan. De overgebleven verenigingen die actief binnen het OP opereren hebben er vertrouwen in dat de doelstellingen van het OP weer de hoofdmoot gaan vormen van het overleg in plaats van de bestuurlijke beslommeringen van de afgelopen twee jaar.

Nieuw dagelijks bestuur

Op de vergadering van 2 februari 2006 is de heer A. Reijtenbach als voorzitter afgetreden. De deelnemende verenigingen binnen het OP danken hem voor de inzet en de correcte wijze, waarop de vergaderingen zijn geleid.

Op de vergadering van 29 juni 2006 zijn mevrouw Verhoef en de heer Rip afgetreden als secretaris en penningmeester. Ook zij worden door de deelnemende verenigingen binnen het OP bedankt voor de inzet die ze tijdens hun zittingsperiode hebben getoond.

Op de vergadering van 29 juni 2006 is de heer Timo Kainiainen gekozen als nieuwe voorzitter van het OP. Timo is bestuurslid van Felikat en heeft zich bereid verklaard het OP-overleg voor te zitten en de activiteiten nieuw leven in te blazen.

Op de vergadering van 29 augustus 2006 is besloten om de secretariaatswerkzaamheden en het penningmeesterschap te verdelen onder de verenigingen. De heer Andries van der Baars van de NKFV is formeel de (tijdelijk) secretaris, maar de secretariaatswerkzaamheden zijn verdeeld over de NKFV, de NRKV en Felikat. Als penningmeester zal fungeren mevrouw Emmigje Hartman van Mundikat, die deze functie in een eerder stadium al geruime tijd heeft vervuld.

Financieel Jaarverslag 2005.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en heeft tijdens de vergadering van 29 juni 2006 een positief advies gegeven om décharge aan de penningmeester te verlenen; aldus is besloten.

Nieuwe activiteiten

In het kader van de op handen zijnde algemene registratie en identificatieplicht voor katten zijn er binnen het OP plannen en initiatieven ontwikkeld om te komen tot het houden van chipacties, zowel op shows via de dierenartsen. De NRKV chipt al enige tijd op hun eigen shows en dat met zeer groot succes. De NVvK gaat de komende show in Dordrecht ook een dergelijke actie houden en de NKFV heeft besloten om een en ander voor de najaarsshow in Zutphen ook te ondernemen. Het chippen zal plaatsvinden tegen gereduceerd tarief dat per vereniging kan verschillen. Dit is afhankelijk van de kosten van de dierenarts of de dierverpleegkundige die het chippen zal uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om een tarief te hanteren tussen de 15 en 20 euro, hetgeen aanzienlijk lager is dan het bedrag dat bij het “normale” chippen bij de dierenarts moet worden betaald.

Er is afgesproken om de frequentie van vergaderen op te voeren naar minimaal ééns per 6 weken. Op die manier zal het mogelijk zijn de besluitvorming te versoepelen en sneller zaken te signaleren om naar de verenigingen terug te koppelen.

Als aandachtspunt voor de toekomst staan de bestaande testen voor verschillende erfelijke aandoeningen op de agenda.