Persberichten 2005

NOTULEN van de OP-VERGADERING op 20 juni 2005

Sporthal De Hilt, Eemnes

Voorzitter                    aanwezig                    de heer A. Reijtenbagh

Penningmeester         aanwezig.                   mevrouw E. Hartman

Secretaris                     aanwezig                    mevrouw I. van Aalsburg

ECF                               afwezig

Felikat                          aanwezig. met volmacht van heer T. Kanniainen, mw M. Dam; mw L. van Reenen

Mundikat                      afwezig.                      mevrouw P. v.d. Wijngaart

Neocat                           aanwezig                    mevrouw S. de Boer, de heer J. Wilting

NKFV                             aanwezig mevrouw A. Moolenaar

NKU-SARA                   aanwezig                    de heer A. Reijtenbagh

NLKV                             aanwezig                    mevrouw J. Geelen

NPV                                 afwezig                       de heer H. Rip

NRKV                             aanwezig                    mevrouw C. Brandt

NVvK                              aanwezig                    de heer K. Poot

Saint-Pro Cat                 aanwezig                    mevrouw C. Verhoef

1          Opening: De voorzitter heet allen welkom.

1.1.      Vaststelling aan-/afwezigen. Zie presentielijst.

1.2.      Vaststelling agenda. Toevoegen: Rooster van aftreden leden DB.

Op 1 juli 2005 verviel de eerste termijn van 3 jaren van de penningmeester, mevrouw E. Hartman. De secretaris heeft dit verzuimd te noteren en te agenderen; zij werd hierop opmerkzaam gemaakt door mevrouw Verhoef na publicatie van de agenda.

De voorzitter stelt voor in dit verzuim te voorzien door dit punt in de eerstvolgende vergadering aan de orde te stellen en andere, nieuwe kandidaten voor deze functie tijdig voor de vergadering voor te kunnen dragen.

Mevrouw Hartman stelt zich herkiesbaar.

De secretaris, mevrouw I. van Aalsburg bereikt per 1 juli 2006 het einde van haar tweede termijn, en kondigt haar definitieve vertrek daarom nu reeds aan opdat tijdig in de opvolging kan worden voorzien.

Mevrouw De Boer tekent bezwaar aan tegen het behandelen van punten die niet op de agenda staan, omdat zij – en wellicht ook anderen – dan niet in de gelegenheid wordt gesteld overleg te hebben binnen het verenigingsbestuur.

Zij stelt voor dat de secretaris een concept-agenda publiceert 4 weken voorafgaande aan een vergadering. De leden kunnen dan binnen 1 week reageren met correcties en/of aanvullingen, waarna de secretaris de definitieve agenda 3 weken voor de betreffende vergadering uitstuurt.

Besloten wordt dit voorstel over te nemen en in te voeren.

2          Mededelingen voorzitter:  Geen.

3          Rondvraag. Zie bij punt 9.

4          Notulen van de vergadering d.d. 12-10-2004.

Deze worden zonder op/aanmerkingen goedgekeurd.

5          Financieel Jaarverslag 2004.

 • Verslag kascommissie en décharge penningmeester.
 • Benoeming kascommissie jaarstukken 2005.

Na het bericht van 5 juni 2005 van de penningmeester met het gecorrigeerde jaarverslag + de herziene begroting 2006 en de verslagen van de kascommissieleden rondgestuurd op 19 juni 2005, vraagt mevrouw Hartman of er nog vragen zijn bij de aanwezigen.

Als deze er niet zijn stelt de voorzitter voor de penningmeester décharge te verlenen. Allen gaan daarmee accoord.

Het bestuur bedankt de leden die de kascontrole hebben uitgevoerd voor hun werkzaamheden en de aanbevelingen.

De penningmeester verontschuldigt zich voor de verkeerde inschatting v.w.b. de werkwijze en is graag bereid de voorstellen voor verbeteringen over te nemen.

Vanwege de continuïteit in de kascommissie zijn mevrouw A. Sepers en de heer J. Kreukniet bereid de kascontrole volgend jaar opnieuw uit te voeren. De heer R. de Boer stelt zich niet opnieuw beschikbaar, zodat (voor de vaststelling van de voltallige commissie in de volgende vergadering) nog een derde persoon alsmede een reserve-lid worden gezocht.

6          Financiën (algemeen).

6.1.      Contributie 2006.

De penningmeester heeft op de financiën in het algemeen geen op-/of aanmerkingen, behalve dan m.b.t. de ruime reserve in het vermogen.

De vergadering is het met haar eens dat wel nagedacht zou kunnen worden over een nuttige besteding van EURO 25.000,– in totaal, al dan niet verdeeld over één of meer projecten.

Verenigingen worden uitgenodigd voorstellen in te dienen voor bespreking in de volgende vergadering, terwijl de penningmeester zelf ook schriftelijk een voorstel zal doen.

Voorstellen voor donatie(s) met bedrag(en) met motivatie voor betrouwbare instantie(s) c.q. projecten passend binnen de doelstellingen van het OP worden dan in de volgende vergadering bediscussieerd en afgewogen.

Voorzien wordt dat een begroting van EURO 1.325,– in 2006 de uitgaven zal dekken. Enig interen op de reserve kan/mag dus best. Na een korte gedachtenwisseling wordt de contributie voor verenigingen voor deelname in het OP voor 2006 vastgesteld op EURO 100,–.

(In het guldenstijdperk was dit NLG 500,–, afgerond naar EURO 225,– tot dusver).

Die verenigingen die de contributie over 2005 nog niet hebben betaald, zal de penningmeester een betalingsherinnering sturen.

7          Publiciteit.

7.1.      Vertegenwoordiging OP in PVH, PVH Werkgroep Katten

            (Voortgang, nieuwe ontwikkelingen na het verslag van mw De Boer van de

verg. Wg Katten d.d. 18-01-05 per e-mail verspreid op 27-01-05?).

7.2.      Oprichting Forum Welzijn Gezelschapsdieren met

            Werkgroepen voor de rol van de burger, de rol van de handel en I & R.

De kernvraag is, heeft het OP hierin een functie?

 

Zoals de overleginstanties na de Werkconferentie vorig najaar door de Minister gestructureerd zijn, met het Forum Welzijn Gezelschapsdieren met zijn werkgroepen, en de PVH daarbinnen, van waaruit mevrouw De Boer naar het OP rapporteert, lijkt er geen rol voor het OP weggelegd.

Mede door de wijze van overleg is er zelfs geen ruimte / tijd voor afstemming in het OP.

De Minister wil vanuit het Forum, ingesteld voor de duur van 1 jaar + evaluatie, snel resultaten.

Op een avond worden opeenvolgende bijeenkomsten gehouden, in Barneveld op de locatie van LNV, van het PVH, de Werkgroep Katten PVH -> Forum-werkgroepen. Alle verenigingen, rasclubs, etc., die men kent schijnen te zijn uitgenodigd. (Het OP als collectief aanspreekpunt voor de raskatten dus niet.) De volgende “sessie” is gepland op 6 juli a.s.

 

Peter Gerrits is op persoonlijke titel gevraagd zitting te nemen in de Forum-Werkgroep 1 (Handel).

De coördinator van het Ministerie van LNV is de heer Achterkamp.

 

8          Vaststellen datum volgende vergadering.

Nadat de volgorde van behandeling van punt 8 en punt 9 zijn omgedraaid wordt besloten:

Datum volgende vergadering             : dinsdag, 27 september 2005;

Datum daarop volgende vergadering: donderdag, 6 oktober 2005.

(Opm. secretaris:

Doordat De Hilt op 27-09 geen vergaderzaal beschikbaar heeft, wordt de eerstvolgende vergadering verschoven naar 6 oktober 2005. Intussen is er ook een zaal in De Hilt gereserveerd voor een vergadering binnen 14 dagen na 6 oktober, en wel op woensdag 19 oktober 2005.)

 

9          Wvttk (Wat verder ter tafel komt + Sluiting.

Bij punt 3 doet mevrouw Verhoef navraag naar geruchten over een “lobby” over het opheffen van het OP.

De voorzitter verzoekt een discussie over dit onderwerp later op de agenda voort te zetten.

Bij punt 7 komt mevrouw Brandt op dit onderwerp terug, maar wordt tevens verzocht hiermee te wachten tot het eigenlijke agendapunt 7 is afgehandeld.

Bij dit punt, punt 9, geeft de voorzitten allen uitgebreid de ruimte zich naar behoefte uit te spreken.

De opinies en argumenten voor doorgaan of opheffen zijn eigenlijk geen andere dan besproken in de vorige vergadering bij het voorstel voor de slaapstand. Zij het, dat het lijkt dat bij punt 7 één van de doelstellingen van het OP – vooreerst – is komen te vervallen. Het bestuur van de NLKV is voor opheffen, of anders zal deze vereniging eruit stappen. Er zijn andere, minder stringente, meningen die pleiten voor het in stand houden van de stichting, om zodra dat wenselijk of nodig is, weer een platform voor overleg te hebben.

Een meningeninventarisatie over opheffen : doorgaan lijkt uit te komen op een verhouding 6 : 5.

De discussie leidt tot het verzoek als agendapunt op de volgende vergadering te plaatsen het voorstel tot ontbinding van de St. OP.

Na opnieuw een meningeninventarisatie (om de vandaag niet vertegenwoordigde verenigingen in de gelegenheid te stellen deel te nemen, c.q. nieuwe argumenten in te brengen) zal het voorstel tot ontbinding in stemming worden gebracht.

Voor het geval dat aan de statutaire vereisten voor een rechtsgeldig besluit daaromtrent niet zou worden voldaan, wordt een tweede datum binnen 14 dagen daarna bepaald.

Sluiting.

Rond 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering

Samenvatting:

Besluit:

 • Agendering OP-vergaderingen: zie notulen bij punt 1.

De secretaris publiceert een concept-agenda 4 weken voorafgaande aan een vergadering. De leden kunnen dan binnen 1 week reageren met correcties en/of aanvullingen, waarna de secretaris de definitieve agenda 3 weken voor de betreffende vergadering uitstuurt.

Agendapunten 06-10-2005:

 • Voorstellen voor donaties reservegelden OP.
 • (her-) Verkiezing penningmeester.
 • Voordracht 3e lid kascontrolecommissie 2005 + reservelid; vaststellen commissie.
 • Voorstel voor opheffen en ontbinden van de Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy.

Datum (daarop) volgende vergadering: 19-10-2005.

 

NOTULEN van de OP-VERGADERING op 6 oktober 2005

Sporthal De Hilt, Eemnes

(opgemaakt door Emmigje Hartman en Cori Verhoef)

Voorzitter                                     aanwezig                    de heer A. Reijtenbagh

Penningmeester                           aanwezig                    mevrouw E. Hartman

Secretaris                                     vacant

ECF                                              aanwezig                    met volmacht van mevrouw E.M. Zegers, mw C. Kloot

Felikat                                           aanwezig                    met volmacht van heer T. Kanniainen, mw M. Dam; mw L. van Reenen

Mundikat                                     aanwezig                    mevrouw P. v.d. Wijngaart

Neocat                                          aanwezig                    mevrouw S. de Boer, de heer J. Wilting

NKFV                                            aanwezig de heer A. van der Baars

NKU-SARA                                  aanwezig                    de heer A. Reijtenbagh

NLKV                                            afwezig                       volmacht afgegeven aan mw. S. de Boer, Neocat

NPV                                              aanwezig                    de heer H. Rip

NRKV                                           aanwezig                    met volmacht van mevrouw C. Brandt, de heer H. Nolting

NVvK                                            aanwezig                    de heer K. Poot

SAINT pro Cat                            aanwezig                    mevrouw C. Verhoef

1          Opening: De voorzitter heet allen welkom.

1.1.      Vaststelling aan-/afwezigen. Zie presentielijst.

1.2.      Vaststelling agenda.

De voorzitter besluit de voorgestelde agenda zoals verstuurd op 3 okt 2005 namens 6 verenigingen aangesloten bij het OP te negeren.
De agenda verstuurd door de secretaris, mw. I. van Aalsburg op 19 september 2005 wordt gevolgd waarbij punt 7 geschrapt wordt en punt 8 slechts besproken.

Naar aanleiding van het feit dat er geen agendapunt “verkiezing secretaris” is, ontstaat er een discussie. Inge van Aalsburg is per 19 september 2005 als secretaris van het OP opgestapt. Nadat Inge deze mededeling heeft rondgestuurd, heeft Cori Verhoef zich op 19 september 2005 aangemeld als tijdelijk secretaris om de (eventuele) opheffing van het OP correct af te handelen. Dat zij dit alleen tijdelijk wil doen was voor de voorzitter reden haar voordracht niet als agendapunt op te nemen.

Punt 7 wordt gewijzigd in “Tijdelijk invulling secretariaat OP”.

2          Mededelingen voorzitter: Er is een recent (geldig) KvK uittreksel en een kopie van de Statuten van het OP aanwezig en wordt uitgereikt aan diegene die dat willen. De penningmeester meldt dat de ECF haar financiële bijdrage nog niet voldaan heeft ondanks meerdere verzoeken die naar het secretariaat van de ECF gestuurd zijn. De penningmeester van de ECF meldt dat er enige verwarring is daar zij kort geleden gebeld is door de penningmeester van het OP dat ze gezien de financiële ontwikkelingen binnen het OP nog maar even moet wachten met betalen. Indien betaling verwacht wordt, dan verzoekt de penningmeester van de ECF hierbij nogmaals om een factuur die rechtstreeks naar haar adres gestuurd wordt waarna de betaling in orde gemaakt zal worden.

3          Rondvraag. :Neocat: Of dit punt niet aan het einde van de agenda verplaatst kan worden? Antw.: Dit zal op de volgende agenda zo gebeuren.

Felikat: Krijgt Inge van Aalsburg nog een gepast bedankje voor al haar werk.

Antw.: Zoals te lezen is in het bericht van 3 oktober 2005 verstuurd aan allen, is er door 6 verenigingen voorgesteld om Inge een cadeaubon te geven van € 100,00 plus een bos bloemen. Hiertegen zijn geen bezwaren gemaakt en deze heeft Siska de Boer bij haar afgegeven toen zij het archief van het OP is op gaan halen.

NRKV: Het OP is vertegenwoordigd door S de Boer op de PVH lijst, klopt dit? Antw.: Ja, dit klopt. Zoals besloten op de OP vergadering van 12 okt. 2004.

4          Notulen van de vergadering d.d. 20-06-2005.

Aangepast wordt: punt 7: Zoals de overleginstanties na de Werkconferentie vorig najaar door de Minister gestructureerd zijn, met het Forum Welzijn Gezelschapsdieren met zijn werkgroepen, en de PVH (daarbinnen= vervallen), van waaruit mevrouw De Boer naar het OP rapporteert, lijkt er geen rol voor het OP weggelegd.

 1. Voordracht 3e lid kascontrolecommissie 2005 + reservelid:

Geen nieuwe personen zijn aangemeld voor de functie. Gezocht wordt nog een derde persoon alsmede een reservelid. Reeds aangemeld hebben mevrouw A. Sepers en de heer J. Kreukniet.

5b        Vaststellen volledige commissie.

Vervalt, wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering

6          (her-) Verkiezing penningmeester

Verkiesbaar zijn: Karel Poot , Hans Rip en Emmigje Hartman.

De vraag is of de gemachtigde personen mogen stemmen? Conform de statuten artikel 8 lid 7 mag er met machtiging gestemd worden.

Er wordt schriftelijk gestemd. Joop Wilting verzorgt en controleert samen met Andries van der Baars de stemming. Siska de Boer stemt mede namens de NLKV (met volmacht van J. Geelen). Er zijn 11 stemmen uitgebracht waarbij Hans Rip tot nieuwe penningmeester gekozen wordt. (Karel Poot 1, Emmigje Hartman 4 en Hans Rip 6).

Toegevoegde opmerking van de penningmeester, Hans Rip:

Emmigje Hartman zal tot het moment, dat de inschrijving van de KvK en de adreswijziging(en) bij de bank(en) geregeld is, de betalingen uitvoeren.

Deze betalingen mogen pas uitgevoerd worden na schriftelijke (email) goedkeuring c.q. na schriftelijke opdracht van Hans Rip.

 • Tijdelijk invulling secretariaat.

De vergadering gaat akkoord dat Cori Verhoef tijdelijk het secretariaat waarneemt tot de volgende vergadering. Op de agenda van de volgende vergadering zal het punt “Verkiezing secretaris” vermeld staan. Aanmelden kan bij Cori Verhoef, tijdelijk secretaris.

8          Voorstellen voor donaties reservegelden OP:

– e-mail d.d. 14-07-2005 van de heer P.O. Gerrits

– e-mail d.d. 09-09-05 van de veterinaire cie. Mundikat

Het bespreken van beide voorstellen wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Gevraagd wordt aan de vergadering of er meer concrete voorstellen ingediend kunnen worden tbv een donatie van de reservegelden van het OP.

Er zijn een aantal bestuursleden die het verstandiger vinden om te wachten met een donatie tot bekend is of het OP opgeheven wordt of niet. Indien het OP opgeheven wordt, is het volgens hen niet verstandig om kort daarvoor een donatie te doen. Dit kan dan beter wachten tot het opgeheven wordt en dat dan alles naar een goed doel gaat.

Discussie ontstaat wie er mogen stemmen bij de volgende vergadering bij het agendapunt “Opheffen OP”, zijn dat de OP-bestuursleden of moeten dat vertegenwoordigers zijn van de verenigingen, met de nodige volmachten. Aangezien de verenigingen het OP hebben opgericht. De tekst in de statuten is hierin niet duidelijk . Besloten wordt om een notaris te raadplegen hoe het OP volgens de Statuten op een wettig correcte manier ontbonden kan worden en wat de te volgen procedure moet zijn, omdat sommige bestuursleden niet het risico willen lopen achteraf van wanbeleid te worden beschuldigd en daardoor hoofdelijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden. De waarnemend secretaris Cori Verhoef biedt aan om dit uit te zoeken. Rekening voor deze werkzaamheden van de notaris kan naar penningmeester OP gestuurd worden.

 

9          Vaststellen datum volgende vergadering.

Vergadering op 19-10-2005 vervalt.  Nieuwe data zijn 19 januari 2006 en 2 februari 2006. (Beide data zijn reeds gereserveerd in de Hilt).

 

 • Wvttk (Wat verder ter tafel komt + Sluiting.

Niets.

 

Sluiting.

Rond 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 

Acties

– zoeken naar een kandidaat secretaris voor het OP (alle verenigingen). Voordrachten dienen voor de vergadering van 19 januari binnen te zijn. Huidige voordracht aantal = 1 (C. Verhoef).

– versturen van een herinnering van de financiële bijdrage aan de penningmeester van de ECF (E. Hartman).

– zoeken naar een derde persoon alsmede een reservelid kascommissie (alle verenigingen). Mundikat heeft mogelijk een kandidaat.

– Voorstel restitutie winst 2004/2005 (H. Rip)

– Een notaris wordt advies gevraagd ivm opheffing OP (C. Verhoef)

 

 

Voorlopige agendapunten 19 januari 2006 (definitieve agenda volgt nog):

 • Verkiezing secretaris
 • Voordracht 3e lid kascontrolecommissie 2005 + reservelid; vaststellen commissie.
 • Adviseurschap dhr. P. Gerrits
 • Voorstel restitutie te veel betaalde contributie 2004/2005 aan leden
 • Voorstel voor opheffen en ontbinden van de Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy.
 • Voorstellen voor donaties reservegelden OP.

 

 

Datum (daarop) volgende vergadering: 2 februari 2006.