Persberichten 2004

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 05-02-2004

Bestuurswijzigingen

Door NKU-SARA is officieel voorgedragen als bestuurslid, mevrouw A. van West.

Mevrouw P. Faber heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken als bestuurslid. Het OP is haar zeer erkentelijk voor de jarenlange actieve inzet.

De voorzitter, de heer R. Jansen, kondigt zijn besluit aan om af te treden als bestuurslid en voorzitter op het moment dat hij ook aftreedt als voorzitter van Felikat op 24 april a.s.

Het Bestuur van het OP nodigt kandidaten uit voor zijn opvolging.

Informatie over de functie en de statutaire bepalingen voor de verkiezing van de voorzitter kunnen door serieuze geïnteresseerden ingewonnen worden bij de secretaris van het OP of – bij voorkeur – bij de eigen vereniging.

Honden- en Kattenbesluit 1999

De situatie is niet anders dan na de vorige vergadering. De brief van Minister Veerman d.d. 20 oktober 2003 met het voorstel het HKB 1999 in te willen trekken is eind vorig jaar behandeld in de Tweede Kamer. Met deze maatregel was zij het niet eens. De Minister toonde zich daarop bereid het HKB ‘ 99 te willen handhaven als er een effectieve en goedkopere manier te vinden is op de naleving.

Het OP heeft bij LNV kritische kanttekeningen uitgesproken over genoemde mogelijke oplossingen.

Het OP stelt zich zeer betrokken op en wil LNV graag met advies dienen zodra nieuwe, andere, maatregelen worden aangekondigd.

Fasenplan Implementatie Plan van Aanpak

De commissieleden zijn aan meerdere onderwerpen tegelijk aan het werk. Niet eerder dan in de volgende vergadering mag een eerste formele rapportage aan het bestuur verwacht worden.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 05-04-2004

Afscheid van de voorzitter.

Sinds april 1988 maakt de heer Roel Jansen deel uit van het bestuur, waarvan de laatste 5 jaren als voorzitter. Met zijn afscheid als voorzitter van Felikat wenst hij alle daaruit voortvloeiende taken tevens neer te leggen.

Aan het eind van de vergadering word hem een passend cadeau als blijk van waardering overhandigd.

De heer Jansen wenst uitdrukkelijk de kracht van de samenwerking onder woorden te brengen.

Hij bedankt eenieder die in deze periode actief voor het OP is geweest en moedigt tevens iedereen aan om zich voor het gezamenlijk belang in te zetten.

Aangezien er sinds de vorige vergadering geen voordracht voor een nieuwe voorzitter is binnengekomen herhaalt het Bestuur zijn oproep voor de opvolging.

Informatie over de functie en de statutaire bepalingen voor de verkiezing van de voorzitter kunnen door serieuze geïnteresseerden ingewonnen worden bij de secretaris van het OP of – bij voorkeur – bij de eigen vereniging.

Fasenplan Implementatie Plan van Aanpak.

De commissie heeft advies aan het OP uitgebracht. Het voldoet aan de gestelde criteria met betrekking tot prioriteit en praktische haalbaarheid.

Met deze positieve aanbeveling word alle verenigingen verzocht dit voorstel intern nader te bestuderen. Bovendien word heel concreet gevraagd terug aan het OP te rapporteren of men het eens is met de eerste twee onderwerpen. Voor een efficiënte aanpak kan dan met het plannen maken voor de uitvoering worden begonnen, terwijl het commentaar op het vervolgtraject verwerkt wordt.

Het gaat vooreerst over de vaststelling van de volgorde.

Of, en wie, een vereniging bij de terugkoppeling naar het OP betrekt, laten wij even over aan de betreffende vereniging.

Het ‘publieke debat’ zal georganiseerd worden op het moment waarop de verenigingen het onderling eens zijn.

Financieel Jaarverslag 2003.

De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geeft een positief advies om décharge aan de penningmeester te verlenen; aldus wordt besloten.

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 17-05-2004

Bestuurswijzigingen

Het bestuur is verheugd met de kandidatuur van de heer André Reijtenbagh; bij schriftelijke stemming wordt hij unaniem gekozen tot voorzitter. De heer Reijtenbagh is bestuurslid bij NKU-SARA. Hij is ook voorzitter van de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK), het verband van onafhankelijke verenigingen.

Ter opvolging van de heer R. Jansen wordt door Felikat voorgedragen als nieuw bestuurslid, de heer T. Kanniainen. Neocat draagt als opvolger van mevrouw P. Faber voor als nieuw bestuurslid, mevrouw S. de Boer.

Fasenplan Implementatie Plan van Aanpak.

In korte tijd is grote vooruitgang geboekt met de brede principe-instemming van de verenigingen met het voorstel van de commissie. In grote lijnen zijn allen het eens met de volgorde. Het fasenplan loopt van 2004 tot 2009. De voorstellen voor de eerste twee onderwerpen kunnen nu nader uitgewerkt worden.