Persberichten 2002

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 17-01-2002

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

Op 29 oktober jl. heeft een delegatie van het OP het concept-voorstel besproken met de ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, die dit subsidieproject begeleiden.

Ons word de gelegenheid gegeven de inhoud zoveel mogelijk te checken en de uiterste datum van indiening van het Plan is gesteld op 1 februari 2002.

In een open en plezierig gesprek werden wij in de gelegenheid gesteld toelichting te geven op de organisatie van de Nederlandse cat fancy en op de samenwerking binnen het OP.

Ten tijde van de vergadering is de Commissie Plan van Aanpak nog druk bezig met het laatste deskundigencommentaar te verwerken. Op het allerlaatste moment zal de secretaris de afzonderlijke delen samenvoegen tot een rapport en zorgen voor de verzending.

Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het rapport de inzichten van dit moment weergeeft. De thematiek brengt met zich mee dat medisch / wetenschappelijk onderzoek doorgaat en het nodig kan maken de geadviseerde maatregelen voor het terugdringen van bepaalde ongewenste aandoeningen te herzien of bij te stellen.

Voor alle duidelijkheid naar de leden van onze verengingen toe zij vermeld dat het OP niet weet welke aanbevelingen door het Ministerie zullen worden overgenomen, noch op welke termijn iets terechtkomt in de regelgeving. Tevens hebben wij begrepen dat het OP niet de enige adviesinstantie is op wie het Ministerie met het afkondigen van eventuele maatregelen afgaat. Afgesproken werd wel dat wij nauw in overleg met elkaar blijven.

Vacature penningmeester

Mevrouw M. Boom heeft laten weten de functie van penningmeester aan het einde van het boekjaar 2001 te willen neerleggen. De verenigingen zullen in de eigen gelederen op zoek gaan naar een geschikte opvolger.

Wijziging Statuten OP

Alle verenigingen zijn het erover eens dat de afgesproken wijzigingen correct in de concept-tekst zijn weergeven. De secretaris wordt verzocht de akte bij de notaris te laten passeren en de verdere formaliteiten bij de Kamer van Koophandel te vervullen.

De belangrijkste wijziging behelst de zittingstermijn van de voorzitter, secretaris en penningmeester. Ter waarborging van de continuïteit is deze gewijzigd van één jaar in drie jaar en kan 1x verlengd worden.

Tevens is de procedure tot besluitvorming herzien en is duidelijk(er) gesteld dat ieder bestuurslid, c.q. iedere vereniging, één stem heeft. Besluiten worden met genomen met absolute meerderheid van stemmen.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 25-02-2002

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

Op 30 januari 2002 is het Plan van Aanpak gereedgekomen en verzonden aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: precies op tijd voor de deadline van 1 februari.

De commissie heeft hiermee een geweldige hoeveelheid werk verzet in relatief korte tijd.

Het bestuur realiseert zich dat de in het rapport genoemde voorstellen tot maatregelen om de behandelde ongewenste kenmerken en aandoeningen terug te dringen aan voortschrijdend inzicht onderhevig zijn. Immers, medisch/wetenschappelijk onderzoek gaat voort. En daarbij, onder invloed van allerlei maatschappelijke invloeden wil een optiek in de toekomst ook nog wel eens verandering ondergaan.

Met nadruk wordt dan ook gesteld dat dit rapport tot stand gekomen is op basis van de kennis van dit moment.

Al met al menen wij dat het een gedegen stuk is geworden.

Informatie aan de leden van de aangesloten verenigingen over de inhoud van het rapport wordt overgelaten aan de verenigingen zelf, afhankelijk van hun inzicht over wijze van voorlichting van de eigen achterban en eventueel voortbordurend op de reeds gepubliceerde artikelen in dit verband.

Essentieel voor de cat fancy in Nederland is echter het vervolg, de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Van het Ministerie hebben wij begrepen dat de nodige ‘experts’ worden geraadpleegd om het advies van het OP te checken, waardoor nog lang niet bekend is welke maatregelen eruit zullen voortvloeien, wettelijk gezien.

Intern is al gebrainstormd over de wijze waarop wijzelf vinden dat er gestalte zou kunnen worden gegeven aan de door ons voorgestelde maatregelen. Bij voorbaat is duidelijk dat dit (wederom) een lastige en tevens langdurige klus is.

De verenigingen in het OP zijn echter vastbesloten in het voornemen alles te doen binnen hun vermogen aan de zogeheten zelfregulering.

Als mogelijk medium om inzicht te verkrijgen over aard en omvang van een (erfelijke) aandoening bij raskatten zal het op electronische wijze vergaren en vastleggen van gegevens bediscussieerd worden.

Met de informatieverzameling over bruikbaarheid en standpuntbepaling ten aanzien van ‘chippen’ zal een begin gemaakt worden.

Vacature penningmeester

Mevrouw M. Boom heeft laten weten de functie van penningmeester aan het einde van het boekjaar 2001 te willen neerleggen.

Gezocht wordt een nieuwe penningmeester, type Controller, die verantwoordelijkheid weet te dragen en die bij weet te dragen aan beleidsmatige zaken. In de ondersteuning bij de uitvoering van de boekhouding kan zonodig voorzien worden.

De enige voorgedragen kandidaat komt echter niet in aanmerking, omdat statutair is bepaald dat geen twee leden van het Dagelijks Bestuur lid mogen zijn van dezelfde vereniging. De oproep wordt herhaald en met name gericht aan de niet al in het DB vertegenwoordigde verenigingen.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 25-03-2002

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

brainstorm: Chippen

Chippen dient gezien te worden niet als een doel op zich, maar als middel om een bepaald doel te bereiken.

Bij het terugdringen van ongewenste (erfelijke) aandoeningen lijkt de vastlegging via dit medium de enige manier om de betreffende kat te identificeren. In een centrale databank of in een centraal register worden de – anonieme – gegevens verzameld en bewerkt.

Het OP zal een commissie instellen, die nader onderzoek moet doen naar de veiligheid van de chip als instrument en naar een databank die de betrouwbaarheid van de gegevens kan garanderen. Tevens dient onderzocht te worden hoeveel en welke gegevens kunnen worden vastgelegd om het geheel beheersbaar en betaalbaar te houden.

De Commissie Gezondheid & Welzijn van het OP zal als eeste gevraagd worden of zij dit advies kan en wil voorbereiden.

Felikat en Mundikat maken melding van het FIFé-besluit dat in het jaar 2007 alle geregistreerde katten binnen hun mondiale organisatie in het jaar 2007 voorzien moeten zijn van een chip.

Ook de andere verenigingen zijn van mening dat electronische registratie op termijn onontkoombaar is. Het lijkt daarom een goede zaak tijdig te beginnen met het formuleren van het doel en de voorwaarden waaronder.

Honden- en Kattenbesluit (HKB 1999)

Na publicatie in de verenigingsbladen over de inwerkingtreding van het HKB per 1 april 2002, ontvangen de verenigingen en redacties veel vragen over wanneer het fokken bedrijfsmatig is.

Geciteerd wordt uit Paragraaf 2 “Het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, in bewaring nemen of fokken van honden en katten’, Artikel 2:

  1. Het is verboden honden of katten te verkopen, ten verkoop in voorraad te hebben, af te leveren of in bewaring te nemen, of te fokken ten behoeve van de verkoop of aflevering van de nakomelingen, tenzij daarbij wordt voldaan aan dit besluit.
  2. Het eerste lid is niet van toepassing indien degene onder wiens verantwoordelijkheid de in het eerste lid bedoelde activiteiten worden verricht aannemelijk maakt dat er bij de uitoefening van die activiteiten geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

Op verzoek worden de instanties waar nadere informatie kan worden verkregen hierbij herhaald:

helpdesk IPC Plant.Dier: telefoon 0342-414881, fax 0342-492813, e-mail R.Wessels@ipc-training.nl.

Men kan ook de websites www.overheid.nl en www.minlnv.nl raadplegen.

Statutenwijziging en inschrijving Handelsregister KvK

De Akte van Statutenwijziging is op 22-02-2002 gepasseerd en intussen zijn ook de formaliteiten bij de Kamer van Koophandel vervuld.

De belangrijkste wijziging betreft de zittingstermijn van voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze was één jaar en is uit oogpunt van continuïteit in het dagelijks bestuur gewijzigd in een termijn van drie jaren en de mogelijkheid van eenmaal een verlenging met drie jaren.

Met betrekking tot de besluitvorming is duidelijker geredigeerd dat elke aangesloten vereniging één stem heeft.

Mutatie bestuurslid NKU-SARA

Mevrouw Y. Lankhaar heeft laten weten dat zij afgetreden is als bestuurslid bij NKU-SARA en als gevolg daarvan haar bestuurslidmaatschap van het OP moet opzeggen.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 29-05-2002

Benoeming nieuwe penningmeester

Het bestuur is heel blij met het besluit van mevrouw E. Hartman de functie van penningmeester op zich te willen nemen. Mevrouw Hartman neemt voor Mundikat reeds geruime tijd deel aan de vergaderingen en is goed ingevoerd in de financiën van het OP, met inbegrip van het LNV-subsidieproject Plan van Aanpak.

Met de behandeling van de jaarstukken 2001 en het verlenen van décharge aan de penningmeester wordt afscheid genomen van mevrouw M. Boom, die de functie van penningmeester gedurende drie jaar zeer zorgvuldig en gedegen heeft vervuld.

Plan van Aanpak erfelijke kenmerken/aandoeningen raskatten

Nadat het plan zelf op 30 januari jl. is ingediend, is eind april 2002 de verlangde accountantsverklaring voor de verkrijging van de subsidie aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij toegezonden.

Behalve het schrijven van het rapport is de bewaking van de financiën ook een aspect, waarvoor mede door de verantwoordelijkheid voor een door de overheid gesubsidieerd project, erkenning en waardering mag uitgaan naar de financiële specialisten die zich binnen het OP hiermee hebben belast.

In samenspraak met de deels vernieuwde bezetting van de Commissie Gezondheid en Welzijn van het OP en de Commissie Plan van Aanpak zal de komende tijd overlegd worden of en hoe beter structuur kan worden gegeven aan fase 4 van het plan, de uitvoering.

Honden- en Kattenbesluit (HKB 1999)

Met name over het aspect van de bedrijfsmatigheid blijkt veel onduidelijkheid in den lande te bestaan. Verenigingen krijgen veel vragen van leden waarop de bestuurders met de wet in de hand ook geen antwoord weten. Het OP is bereid vragen aan het Ministerie via de verenigingen te inventariseren en deze per brief gebundeld door te zenden aan LNV met een verzoek om toelichting of opheldering.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 24-09-2002

De eerste vergadering na de zomer is benut om een aantal zaken te inventariseren en weer op de rit te zetten.

De Commissie Gezondheid & Welzijn OP meldt thans goede voortgang in het uitwerken van de protocollen bij het basisgedeelte van het Gezondheids- en Welzijnsreglement OP, dat in principe op 13-11-2000 reeds werd aangenomen. Tevens is men bezig met het verwerken van correcties en commentaar op dit basisgedeelte. Binnen afzienbare tijd hopen wij dit reglement dan ook weer – integraal – te kunnen behandelen.

Voorts is gesproken over de agenda van het door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorgestelde overleg met het OP, gepland op 10 oktober a.s., ondermeer over het Plan van Aanpak ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen d.d. 30-01-2002.

Een toelichting bij de punten van de kant van LNV werd niet gegeven, zodat wij ons zo breed mogelijk hebben voorbereid op de onderwerpen die verband houden met onze hobby.

De heer J.J. Hofman, bestuurslid namens de Nederlandse Langhaar Kattenvereniging, heeft zijn afscheid aangekondigd i.v.m. zijn voorgenomen vertrek naar het buitenland. Het bestuur is de heer Hofman zeer erkentelijk voor zijn inbreng in het OP vanaf de oprichting.

 

Persbericht n.a.v. de OP-vergadering op 14-11-2002

Plan van Aanpak ‘uitbanning c.q. reducering van ongewenste erfelijke kenmerken en/of aandoeningen bij raskatten.

Op 10 oktober 2002 heeft een overleg plaatsgehad met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het door het OP aan het begin van dit jaar uitgebrachte rapport.

LNV heeft dit rapport door Felissana, de Dierenbescherming en de RDA (nieuwe stijl) laten beoordelen.

Het commentaar van deze instanties wordt door de beleidsmedewerkers toegelicht, waarna het OP de gelegenheid werd geboden dit te bediscussiëren en waar mogelijk te weerleggen.

Van de kritiek wordt gehandhaafd dat een ‘behandelingsplan’ voor de verschillende aandoeningen onvoldoende is uitgewerkt.

Het OP biedt aan dit onderdeel te herzien, i.c. uit te breiden en nader te specificeren, welk voorstel door LNV wordt geaccepteerd.

De Commissie Plan van Aanpak is hierop onmiddellijk weer aan het werk gegaan, zodat de aanvulling op het Plan van Aanpak reeds in de vergadering kon worden besproken.

Direct hierna is het voorstel voor een behandelingsplan uitgewerkt en aan LNV toegezonden.

Beleidsnota Dierenwelzijn (maart 2002).

In het overleg van 10-10 werd deze nota aan het OP uitgereikt. Deze is voor geïnteresseerden te vinden op de website van het Ministerie van LNV. Hierin vind u ook een korte toelichting op de Raad voor Dierenaangelegenheden – nieuwe stijl.

Het beleid, in het algemeen, is gericht op dierenwelzijn, waarbij de verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de houder. Uitgegaan wordt van het natuurlijke, soorteigen gedrag.

De Minister is geen voorstander van algemene maatregelen van bestuur. De diverse sectoren dienen zelf uit te maken wat goed of verantwoord is. Bij de sector (honden en) katten wordt in de beleidsnota genoemd de fokkerij op afwijkingen.

In dit kader valt de nadruk op het in eigen kring opstellen van een gedetailleerd behandelingsplan voor het uitbannen c.q. reduceren van ongewenste kenmerken en aandoening te plaatsen.

Nieuw bestuurslid NLKV

De heer D.G.J. Erdtsieck is door de Nederlandse Langhaar Kattenvereniging afgevaardigd als opvolger van de heer J.J. Hofman.